29 jun

Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrupps rekommendationer för höstens älgjakt

Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrupps rekommendationer för höstens älgjakt

Älgen har under många år varit Värmlands mest betydelsefulla jaktbara vilt. Älgjakten har en lång tradition och vi har historiskt sett haft en älgstam som varit vida känd. De senaste åren ses dock en oroväckande trend, sedan säsongen 2011/2012 har avskjutningen halverats och det är idag bara Skåne och Norrbottens län som skjuter färre älgar per 1000 hektar i landet.

Från årets spillningsinventering kan man se att förra säsongens restriktiva avskjutning verkar ha fått effekt och älgstammens minskning har avstannat. I vissa områden ser man till och med en mindre ökning. Detta gäller dock långt ifrån alla områden.

Jägareförbundet Värmland ser fortfarande allvarligt på den rådande situationen. Med den höga vargpredation som förekommer krävs fortsatt stor försiktighet för att bygga upp stammen till nivåer där vi kan anse oss ha en meningsfull jakt. Att kalvandelen visade en markant förbättring den gångna säsongen, från 43 % till 49 % av det totala antalet skjutna älgar tror vi är ett stort steg i rätt riktning för en mer hållbar förvaltning.

Eftersom vi vet att många älgskötselområden träffas och drar upp riktlinjerna för årets jakt i slutet av sommaren vill vi redan i detta skede skicka ut årets rekommendationer från Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrupp.

 • En liten älgstam kräver större noggrannhet avseende vilka djur som fälls. Ju mindre stam, desto känsligare är den för en felaktig avskjutning.
 • Avskjutningen ska eftersträva en hög kalvandel. Är tillgången på kalv för låg för att genomföra denna avskjutningsstrategi ska inte vuxna djur fällas. På flera håll rekommenderas att en kalv skall fällas innan en vuxen.
 • Tjurandelen i stammen är av stor betydelse och bör ligga närmare 40 % av vuxna djur i älgobsen.
 • För att kor skall bli betäckta under första brunsttillfället krävs stora tjurar. Någon form av restriktioner i avskjutningen som främjar större tjurar rekommenderas.
 • Där hög predation förekommer kan kor i sin mest produktiva ålder gå ensamma redan vid jaktstarten. Var mycket försiktig med stora hondjur och försök spara dessa. De är mycket viktiga för en älgstam av god kvalité.
 • Försök samarbeta över större område avseende avskjutningsstrategier. Ju större areal, ju större effekt. Att ett jaktlag ensamt använder en genomtänkt avskjutningsstrategi gör ingen stor skillnad. Ett större område som använder en gemensam genomtänkt avskjutningsstrategi kan göra underverk för älgstammens kvalité.
 • Älgjakten pågår under en lång tidsperiod. Utnyttja detta genom att vara noggrann i urvalet av djur samt för att bedriva en försiktig avskjutning och få en bild av älgtillgången innan älgarna skjuts.
 • Älgjakt bör om möjligt inte ställas in, men måste i vissa fall vara hårt reglerad. I dessa fall rekommenderas att jakt endast genomförs på kalv. Att fortsätta bedriva jakt även i mindre skala upprätthåller traditioner och möjliggör inventeringar.
 • Det är av yttersta vikt att vi jägare fortsätter med systematiska inventeringar även inom områden med få älgar. Det är verktyg som spillningsinventering och älgobs som gör det möjligt att följa utvecklingen av älgstammen.
 • Jägarkåren skall sträva efter att rapportera alla rovdjursobservationer. Jägarnas observationer är
  mycket viktiga och av stor betydelse för en framtida hållbar förvaltning.

  Viktig att tänka på är också att:

 • Avskjutning av vuxna älgar i ett område där det inte finns kalvar kommer ofelbart att leda till en
  minskad älgstam.
 • Vuxna djur utgör kapitalet, kalvar räntan. För stort uttag av kapitalet leder till minskad reproduktion
  kommande år.
 • I ett område med hög vargpredation krävs en betydande höjning av vinterstammen för att kunna göra
  samma jaktliga uttag som i ett område utan predation.
 • Ett försiktigt uttag med resultatet en ökande älgstam är lätt att justera kommande år. Ett för stort
  uttag med en minskning av stammen kan ta många år att reparera, framförallt i vargrevir.
 • De älgar som finns kvar efter jakten är grunden för den framtida älgstammen.

  Vänliga hälsningar
  Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrupp