23 sep

Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrupps rekommendationer för årets älgjakt

Älgen har under många år varit Värmlands mest betydelsefulla jaktbara vilt. Älgjakten har lång tradition och vi har historiskt sett haft en älgstam som varit vida känd. De senaste åren ses dock en oroväckande trend. Sedan säsongen 2011/2012 har avskjutningen minskat från drygt 7200 älgar till en avskjutning på 4256 älgar under 2014/15, en minskning med 40 %. Inför denna säsong har tilldelningen i Värmland sänkts till 4300 älgar.

Jägareförbundet Värmland ser allvarligt på den rådande situationen och anser att denna tilldelning trots minskningen är för hög. För att få en hållbar förvaltning där vi kan upprätthålla en jaktbar älgstam i framtiden vill vi rekommendera följande:

• En liten älgstam kräver större noggrannhet avseende vilka djur som fälls. Ju mindre stam, desto känsligare är den för en felaktig avskjutning.

• Avskjutningen ska eftersträva en hög kalvandel. Är tillgången på kalv för låg för att genomföra denna avskjutningsstrategi ska inte vuxna djur fällas. På flera håll rekommenderas att en kalv skall fällas innan en vuxen. En strategi vi förespråkar för att motverka för stort uttag.

• Tjurandelen i stammen är av stor betydelse och avskjutningen bör anpassas så den ligger över 35 % i älgobsen.

• För att kor skall bli betäckta under första brunsttillfället krävs stora tjurar. Någon form av restriktioner i avskjutningen som skyddar större tjurar rekommenderas.

• Där hög predation förekommer kan kor i sin mest produktiva ålder gå ensamma redan vid jaktstarten. Var mycket försiktig med stora hondjur och försök spara dessa. De är mycket viktiga för en älgstam av god kvalité.

• Försök samarbeta över större område avseende avskjutningsstrategier. Ju större areal, ju större effekt. Att ett jaktlag ensamt använder en genomtänkt avskjutningsstrategi gör ingen stor skillnad. Ett större område som använder en gemensam genomtänkt avskjutningsstrategi kan göra underverk för älgstammens kvalité.

• Älgjakt bör om möjligt inte ställas in, men måste i vissa fall vara hårt reglerad. I dessa fall rekommenderas att jakt endast genomförs på kalv. Att fortsätta bedriva jakt även i mindre skala upprätthåller traditioner och möjliggör inventeringar.

• Det är av yttersta vikt att vi jägare fortsätter med systematiska inventeringar även inom områden med få älgar. Det är verktyg som spillningsinventering och älgobs som gör det möjligt att följa utvecklingen av älgstammen.

• Jägarkåren skall sträva efter att rapportera alla rovdjursobservationer. Jägarnas observationer är mycket viktiga och av stor betydelse för en framtida hållbar förvaltning.

Viktig att tänka på är också att:

• Avskjutning av vuxna älgar i ett område där det inte finns kalvar kommer ofelbart att leda till en minskad älgstam.

• Vuxna djur utgör kapitalet, kalvar räntan. För stort uttag av kapitalet leder till minskad reproduktion kommande år.

• I ett område med hög vargpredation krävs en betydande höjning av vinterstammen för att kunna göra samma jaktliga uttag som i ett område utan predation.

• Ett försiktigt uttag med resultatet en ökande älgstam är lätt att justera kommande år. Ett för stort uttag med en minskning av stammen kan ta många år att reparera, framförallt i vargrevir.
.
• De älgar som finns kvar efter jakten är grunden för den framtida älgstammen.

Vänliga hälsningar
Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrup

22 sep

”Det hänger på jägarna”

ÄLGJAKT: Älgstammen fortsätter minska

Tilldelningen av antalet älgar inför älgjakten fortsätter att minska. På östra sidan får man i år skjuta 1,3 älgar per 1 000 hektar och på västra sidan 2 – 3,5 älgar.
– Det ser inte ljust ut för älgstammen, och framtiden för älgjakten är dyster. Så nu hänger det på jägarna. Vi måste vara oerhört försiktiga med vad vi skjuter, berättar Ingvar Jansson, ordförande i Sunne Jaktvårdskrets.

Sett över hela Värmland har den planerade avskjutningen minskats med 2 000 älgar jämfört med förra året. Tilldelningen av älg som får skjutas av i Sunne, skiljer sig lite mellan västra och östra sidan om Fryken.

– Förra året fick man skjuta 2 älgar per 1 000 hektar på östra sidan medan tilldelningen på västra sidan var 3,5– 4 älgar i fjol.

Varg utrotar inte

Att tilldelningen minskar beror på att det finns gott om varg i våra trakter. Exakt hur stor vargpopulationen är, vet ingen. Däremot vet man att det finns cirka 5–6 vargrevir på östra sidan och 3 – 4 på västra, och att ett revir tar 120 – 140 älgar per år.

Att vargen kommer att utrota älgen tror inte Ingvar Jansson.

– Nej, där sköter naturen sig själv. Blir det för lite älg, flyttar vargarna på sig, så vi kan inte skylla allt på dem. Då är risken större att vi människor utrotar älgen. Därför hänger mycket på jägarna nu. Vi måste vara oerhört försiktiga med vad vi skjuter. Jakten får inte inrikta sig på vuxna, produktiva djur. Skjuter vi av dem, utrotar vi stammen. I stället måste vi rikta in oss på kalvar. Helst bör mer än hälften av de djur vi skjuter vara kalvar.

Intresset minskar

Den nedåtgående trenden med färre älgar fortsätter alltså. Men för den skull kommer inte älgjakten att ställas in någonstans i kommunen.

– Så vitt jag vet blir det jakt överallt. Däremot ser vi att intresset bland jägarna minskar. Många tycker inte längre att det känns meningsfullt att ta semester och vara ute i skogen en hel vecka utan att knappt se en älg. Vi ser också att allt fler jägare åker till Norrland för att jaga där i stället.

14 sep

Kurs för Jägarexamen

Jägarskolan anordnar kurs för Jägarexamen
med start oktober i Bjälverud och i Östra Ämtervik

För mer info och anmälan:

Kjell Åke Rådh 0706-71 03 19
Olle Nilsson 0705-31 44 07